Anunt recrutare persoanl contractul – Expert local pe problemele romilor

Comuna Coltău, cu sediul în Coltău , Str. Petofi Sandor, nr. 65 , județul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Expert local pe problemele romilor  

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Asistență socială Comuna Coltău

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

Studii: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta- Științe ale comunicării  .  

Vechimea în muncă: 10 ani

Certificat de calificare în ocupația ,, Expert local pe problemele romilor ,,

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a  Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 12.05.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Coltău , str. Petofi Sandor nr. 65  județul Maramureș. (Sediu Primaria Coltău ) Termen-limită: 22.05.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs     23.05.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 23.05.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 24.05.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.05.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 26.05.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 26.05.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29.05.2023, ora 16.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.05.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 31.05.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 31.05.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.06.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.06.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 08.06.2023, ora 08.00

Bibliografia și tematica pentru ocuparea

postului vacant de ,, Expert local pe problemele romilor ,, :

Bibliografia:

1. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007;

2. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

6. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

7. O.U.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8. Constitutia Romaniei;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

10. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

11. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

TEMATICA

1. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007-  Parte I Titlul II – Proceduri de asigurare a integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice si  Titlul III -Sancţiuni ;

2. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii- Capitolul II, III si IV ;

3. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public, sanctiuni ;

4. Elaborarea actelor normative, structura actului normative, modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative;

5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca – Obligațiile angajatorilor, Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor, contravenții ;

6. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice, principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual , drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publica, precum si raspunderea acestuia;

7. O.U.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8. Constitutia Romaniei – drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;

9.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

10. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

11. . Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Alexandru-Bogdan DANCIU , Secretar General  , telefon 0262289289, e-mail primaria_coltau@yahoo.com.

Primar

Lajos CENDES

A N U N Ț recrutare consilier juridic – personal contractual

Comuna Coltău, cu sediul în Coltău , Str. Petofi Sandor, nr. 65 , județul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Consilier Juridic,  grad profesional IA

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Juridic Comuna Coltău

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

Studii: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta-stiinte juridice .  

Vechimea în muncă: 7 ani

Vechime în domeniul studiilor: minim 7 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a  Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 12.05.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Coltău , str. Petofi Sandor nr. 65  județul Maramureș. (Sediu Primaria Coltău ) Termen-limită: 26.05.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs     28.05.2023, ora 14.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28.05.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 29.05.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.05.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 06.06.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.06.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 07.06.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.06.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 12.06.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.06.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.06.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.06.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 15.06.2023, ora 10.00

Bibliografia și tematica pentru ocuparea

postului vacant de Consilier juridic asistent:

Bibliografia:

1. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007;

2. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

3. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari, privind achizitiile publice;

5. Hotararea Guvernului  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea   Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

6. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

12. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

13. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

14. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

15. O.U.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

16. Constitutia Romaniei;

17. Codul Civil: legea civila, persoana fizica, persoana juridica, bunurile , drepturile reale, proprietatea privata/publica, cartea funciara, posesia, obligatiile, contractele , prescriptia extinctiva, decaderea .

18. Codul de Procedură Civilă (acțiunea civilă; participanții la procesul civil; competența instanțelor judecătorești; actele de procedură și termenele procedurale; procedura contencioasa, executarea silita, procedura ordonantei de plata, procedura cu privire la cererile de valoare redusa.

TEMATICA

      1. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată – Capitolul II si III;

2. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007-  Parte I Titlul II – Proceduri de asigurare a integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice si  Titlul III -Sancţiuni ;

3. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii- Capitolul II, III si IV ;

4. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;

  5. Achiziții publice: Dispoziții generale. Obiect, scop, principii. Reguli de estimare a valorii contractului.Reguli de evitare  a conflictului de interes, Proceduri de atribuire; Căi de atac în procedurile de achiziții publice. Acordul cadru, Modificarea contractului de achizitie publica/acord cadru.

6. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public, sanctiuni ;

7. Contencios administrativ: Dispoziții generale. Procedura de soluționare a cererilor în contencios administrative. Procedura de executare. Dispoziții tranzitorii și finale

8. Elaborarea actelor normative, structura actului normative, modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative;

       9. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii: Contractul individual de muncă. Timpul de muncă și timpul de odihnă. Răspunderea juridică. Jurisdicția muncii.

10. Domeniul financiar: Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Salarizare;

11. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca – Obligațiile angajatorilor, Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor, contravenții ;

12. Legea nr. 273/2006 – Finanțarea instituțiilor publice, criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, sancțiuni;

13. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice, principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual , drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publica, precum si raspunderea acestuia;

14. O.U.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

15. Constitutia Romaniei – drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;

16. Codul Civil: legea civila, persoana fizica, persoana juridica, bunurile , drepturile reale, proprietatea privata/publica, cartea funciara, posesia, obligatiile, contractele , prescriptia extinctiva, decaderea .

17. Codul de Procedură Civilă : competenta instantelor judecătorești, termene procedurale; – procedura în fața primei instanțe: cererea de chemare in judecata, intampinarea, cererea reconvențională; excepțiile procesuale; probe; incidente procedurale; – caile de atac; căi extraordinare de atac; – executarea silită; titlul executoriu; participanții la executarea silită; sesizarea organului de executare; titlul executoriu; efectuarea executării silite; contestația la executare; poprirea; – procedura ordonanței de plată;.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Renata Gizela Katalin TAR , inspector asistent , telefon 0262289289, e-mail primaria_coltau@yahoo.com.

Primar

Lajos CENDES

PLAȚI ON-LINE FĂRĂ COMISIOANE – NON STOP

Stimați cetățeni ai Comunei Coltau ! Începând cu data de 12.05.2021 , puteți plati impozitele și taxele locale on-line prin intermediul platformei ,, CityOn,, accesând linkul următor https://coltau.cityon.ro/UAT/Module . Pentru platile efectuate nu vi se va percepe niciun comision ! Aveti posibilitatea de a va inrola în platformă prin crearea unui cont , situație in care va trebui să furnizați o adresa de e-mail valida , un număr de telefon și o copie a actului de identitate. Cu aleasa considerație , Primar – Lajos CENDES