Anunt recrutare Asistent Social

Pimăria comunei Coltău , județul Maramureș , organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de asistent social (COD COR 263501), în cadrul Compartimentului de asistențăsocială, astfel:

în data de 20.02.2020 , ora 10 – proba scrisă,

în data de 24.02.2020, ora 10 – interviul.

Condiții generale și specifice de participare:

Condiții generale:

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale deocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

I. Condiții de studii și experiență:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de CNASR (sau adeverință eliberată de CNASR privind depunerea cererii de solicitare a avizului de exercitare a profesiei)
 • Vechime în specialitatea studiilor: Nu este cazul

II. Alte abilități, aptitudini, competențe:

Competențe TIC: MS Office (Word, Excel) – utilizator independent

Limbi străine: cunoasterea limbii maghiare constituie avantaj

   

competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

abilități de lucru individual și în echipă;

abilități pentru munca în condiții de stres, în situații de urgență sau neprevăzute;

atitudine pozitivă, motivatoare.

Atribuțiile postului: Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup şielaborarea planurilor de intervenție pentru prevenirea, combaterea şi soluționarea situațiilor de dificultate. Responsabilitățile specifice sunt detaliate în fișa postului.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • formularul de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.   Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs   În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului (în perioada 29.01020 – 11.02.2020, după următorul program: Luni-vineri : ora 08-14).   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, la sediul Primăriei Coltău din Str. Petofi Sandor nr. 65 –  Cam 1 , telefon 0262289289 .      
Bibliografie:   Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare OUG 57/2019 privind Codul Administrativ , Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii și ministrului educaţiei naţionale nr.393/630/4236/2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei; Ordinul nr.1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.29/03.01.2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale. Constituția României  
Modalitatea de desfășurare a concursului   Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:   depunerea dosarelor de înscriere la concurs de către candidați, în perioada 29.01.2020 – 11.02.2020.; selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 12.02.2020-17.02.2020, astfel încât la data de 17.02.2020 se va afişa rezultatul acesteia la sediul și pe site-ul UAT, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;   Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data și ora afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;   proba scrisă va avea loc în data de 20.02.2020, ora 10; La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi “admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor. Rezultatul probei ,,scrise” va fi afişat la sediul și pe site-ul UAT, în data de 21.02.2020, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”; interviul va avea loc în data de 24.02.2020, ora 10;   La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi “admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”.   Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte. Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul și pe site-ul UAT, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.   După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare (24 de ore) de la data și ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Compartimentul  Resurse Umane din cadrul UAT Coltău  
Primar
Lajos Cendes  
 

COMUNA COLTĂU deschide Înscrierea în grupul țintă în cadrul proiectului ,, Împreună dezoltăm economia socială ,, POCU/449/4/16/128680 ,, . Pentru informatii suplimentare accesati linkurile de mai jos