Anunt Concesiune teren in suprafata de 120.000 mp , identificat în CF 51772 Coltău

  Anunţ
Concedent: COMUNA COLTĂU, prin Consiliul Local, sediul în Coltău , str. Petofi Șandor nr. 65, telefon: 0262/289289; fax : 0262/289289, reprezentat prin Primar, Cendeș Lajos .Obiectul concesiunii: Teren în suprafaţă de 120.000 mp, înscris în  C.F. 51772 Coltău , nr cadastral 51772.Documentaţia de atribuire se ridică de la Primăria Comunei Coltău zilnic, între orele 800-1500  contra cost, la preţul de 300 lei, care se achită la casierie, Compartimentul – Juridic.Clarificările privind documentația de atribuire pot fi solicitate până la data de 01.03.2019, prin Compartimentul relaţii cu publicul a Primăriei Coltău; termenul limită de răspuns la solicitări fiind 04.03.2018; persoana de contact: Secretar – Alexandru-Bogdan DANCIU . Ofertele se depun conform documentaţiei de atribuire, în plic închis, în două exemplare, până la data de 07.03.2019 ora 1400.Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Coltău,  str.Petofi Sandor nr.65, biroul relaţii cu publicul şi se va înscripţiona pe plic: “A nu se deschide până la 11.03.2019 ora 1200 “Licitatia va avea loc în 11.03.2019 ora 1200, în Sala de Consiliu a Primăriei comunei Coltău ,  str. Petofi Sandor, nr.65. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor referitoare la prezenta procedură este Tribunalul Maramureş – secţia de contencios administrativ – Bulevardul Republicii, nr.2A Baia-Mare, tel:(+4)0262-2182(35-40) /fax:(+4)0262-218244.Data transmiterii anunţului: 15.02.2019.

                                                                                                Primar,
Lajos CENDEȘ