Anunt prcedura simplificata proprie – Servicii de organizare Workshop-uri

ANUNT DE ATRIBUIRE

SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Coltău, cu sediul in Coltău, Str. Petofi Sandor , nr. 65 , jud. Maramures, cod postal 437283, România, e-mail:primaria_coltau@yahoo.com, nr. de telefon 0262.289.289 reprezentat legal prin dl. Cendes Lajos, in calitate de autoritate contractatnta anunţă atribuirea contractului de prestări servicii:

„SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI”, conform cerintelor din caietul de sarcini.

 

 1. Modalitate de atribuire:procedura simplificata proprie
 2. Sursa de finantare:
  • 98% „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”, Contract POCU/18/4/1/, Cod proiect:101899;
  • 2% contributie proprie

 

 1. Cod clasificare CPV: 55120000-7 Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel
 2. Data atribuirii contractului de servicii:12.04.2018
 3. Criteriul de atribuire a contractului de servicii:Pretul cel mai scazut, per total pachet servicii cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini
 4. Numărul de oferte primite: 1 ofertă
 5. Denumirea şi adresa ofertantului câştigător:S.C. MIDAS HEON GROUP S.R.L., Str.Int.Bîrsei,nr.5, bl. G3, Ap. 43, Bucureşti
 6. Preţul: 1.102.500 LEI, la care se adaugă 209.475 lei TVA
 7. Data publicării anunţului de participare:16.03.2018

Intocmit,

Olăhuţ Mihaela

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”

Contract nr.: POCU/18/4/1/ 101899

Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramureş

Parteneri: P1 – Școala Gimnazială ‘Petofi Sandor” Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de Economie Națională

 

APROBAT

Comuna Coltău– Primar

Cendes Lajos

 

 

ANUNT – PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE

SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Coltău, cu sediul in Coltău, Str. Petofi Sandor , nr. 65 , jud. Maramures, cod postal 437283, România, e-mail:primaria_coltau@yahoo.com, nr. de telefon 0262.289.289 reprezentat legal prin dl. Cendes Lajos, in calitate de autoritate contractatnta achizitioneaza:

„SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI”, conform cerintelor din caietul de sarcini.

 

Modalitate de atribuire:procedura simplificata proprie

Sursa de finantare:

 • 98% „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”, Contract POCU/18/4/1/, Cod proiect:101899;
 • 2% contributie proprie

 

Detalii anunt:

Tip anunt:Procedura simplificata proprie

Tip contract:Servicii

Denumire achizitie:SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI

 

Cod clasificare CPV: 55120000-7 Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel

 1. Descrierea contractului:

Servicii de  organizare workshop-uri, pentru membrii grupului ţintă din proiectul : „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”

 

 1. Valoarea estimata a contractului:

Scopul acestei proceduri de atribuire este  achizitionarea de 18 workshop-uri câte 6 în fiecare an de implementare pentru membrii grupului tinta din proiectul „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”

 

Preţul de per partcipant la workshop a fost estimat la 625 lei fără TVA, şi include: cost transport tur-retur locatie workshop, cost cazare şi masă pentru toată durata de desfăşurare a workshop-ului, servicii organizare, inclusiv punere la dispoziţie a unei săli cu diferite dotări (echipament sonorizare, laptop, echipament videoproiectie, etc.).

 

Astfel, costul pentru 1 workshop a fost estimat la 62.500 lei, rezultând o valoare estimată totala de 1.125.000 lei fara TVA.

 

 1. Conditii Contract:

Ofertantul castigator se va prezenta la sediu, autoritatii contractante, dupa notificarea referitoarea la atribuirea contractului, in vederea semnarii acestuia. Contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti.

 

 1. Conditii de participare:

Ofertele se vor depune la sediul primariei in Comuna Coltău, cu sediul in Coltău, Str. Petofi Sandor , nr. 65 , jud. Maramures, cod postal 437283, Româniapana la data de 26.03.2018conform art. 113 alin. 5 lit. b din Legea 98/2016.

Solicitari de clarificari se primesc pana la data de 21.03.2018si se vor transmite la adresa de e-mail primaria_coltau@yahoo.com. Răspunsul la clarificări se va transmite până cel târziu 22.03.2018 ora 1530.

Contractul se va incheia cu un singur operator.

Se accepta participare in consortiu.

Se vor respecta cerintele caietului de sarcini si a formularelor.

Oferta va cuprinde: scrisoare de inaintare, declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interes, propunere tehnica si propunere financiara

 1. Criterii de adjudecare:Pretul cel mai scazut, per total pachet servicii cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini
 2. Termen limita de primire a ofertelor: 26.03.2018, ora 1530
 3. Informatii suplimentare:Caietul de sarcini, fisa de date, modelul de contract, formularele sunt disponibilepe site-ul http://primaria-coltau.ro, deasemenea, eventualele solicitari de clarificari si raspunsurile aferente vor fi transmise la adresa de e-mail: primaria_coltau@yahoo.com.

 

Intocmit,

Olăhuţ Mihaela

fisa de date si caiet sarcini workshopuri

model contract workshopuri

Formulare (1)

anunt workshopuri

AJUTOR DE MINIMIS SUINE , rasa BAZNA si MANGALITA !!!

             La 16.01.2018 a intrat in vigoare Hotararea 9/2018 privind aprobarea schemei de Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele BAZNA si MANGALITA.
               Acest program se desfasoara prin DIRECTIA AGRICOLA JUDETEANA MARAMURES – Baia Mare , str. Gheorghe Sincai nr. 46 , jud. MM
               Pentru informatii suplimentare  puteti contacta reprezentantii  Oficiului Judetean de Zootehnie Maramures ,la urmatoarele numere de telefon :
0785298214-ing. Berende Virgil   ,  0785298212-ing. Pacurar Gheorghe . Accesand linkul de mai jos , vi se va deschide  o fereastra cu toate informatiile de care aveti nevoie !
Cu deosebit respect ,
                                                    CENDES LAJOS
                                                            Primar