ANUNT ANGAJARE în cadrul proiectului ,, Incluziune Socială prin Intervenții Integrate Inovativ și Eficient ,, Cod SMIS 101899

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”

Contract nr.: POCU/18/4/1/101899

Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramureş

Parteneri: P1 – Școala Gimnazială ‘Petofi Sandor” Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de Economie Națională

 

ANUNT

SELECTIE PERSONAL IN VEDEREA ANGAJARII

 

                                 Se cauta experti in echipa de implementare  pentru proiectul „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”, cod SMIS 101899,   in domeniile:

 

-3 experti comisie locuire, durata determinata de 4 luni, part time 4 ore/zi

-1 expert locuire, durata determinata  de 31 de luni, 4 ore /zi part time,

-1 responsabil financiar , durata determinata , de 36 luni, part time 4 ore/zi

 

 Selectie de dosare care vor contine:

-CV europass

– diploma de studii in domeniul juridic sau asistenta sociala ,de min 4 ani

– experienta< 5 ani dovedita  prin contracte de munca , adeverinta de munca -copii

-experienta relevanta specifica- adeverinta de munca, fise de post

– copie carte de identitate ,

-Copie cursuri calificare

Dosarele  cu documente se vor transmite in   format hartie  semnate pe fiecare pagina , copiile  cu mentiunea „conform cu originalul” si pe  suport electronic scanate  la adresa de email primaria_coltau@yahoo.com

 

Termen de depunere 29.09.2017