ACHIZIȚIE HRANĂ în cadrul proiectului ,, Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient ”

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”

Contract nr.: POCU/18/4/1/101899

Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramureş

Parteneri: P1 – Școala Gimnazială ‘Petofi Sandor” Coltău, P2 –Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de Economie Națională

Nr.111/06.11.2017

 

Invitaţie de participare

Comuna Coltău întenţionează să achiziţioneze servicii de catering pentru proiectul „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”

 

Denumire contract:

Servicii de catering pentrumembriigrupuluitinta din proiectul „Incluziunesocialaprininterventii integrate inovativsieficient”

CPV:55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

Valoareaestimatafara TVA:1.792.490,70 lei

Descriere contract:

Servicii de catering  pentru 550 de membriaigrupuluitintaparticipanti la cursurile de formareprofesionalasi 110 (92 la afterschool + 18 la a douasansa) de participanti la  activitati de educatie, programeremediale (scoaladupascoala) siprograme de tip a douasansa, petoataperioada de desfasurare a programelor.

Duratacontractului: 34 de luni

Conditiiparticipare:Conform documentatiei de atribuire( fisa de date,caiet de sarcini, model contract, formulare).

Criteriiadjudecare:Pretulcelmaiscazut, per total pachetservicii cu respectareacerintelor din Caietul de sarcini

Termenlimitaprimireoferte: data limita16.11.2017ora15:30.

Depunereaofertelor:

Ofertele se vordepune la sediulPrimarieiComuneiColtau , Str. Petofi Sandor, nr., Jud. Maramuressau la adresa de e-mail primaria_coltau@yahoo.com pana la data de 16.11.2017

Caietul de sarcini, fisa de date, modelul de contract siformularelesuntdisponibileprin email de la adresa primaria_coltau@yahoo.com sipe site-ulproiectului: www.comunitatecoltau.sdt-team.ro, sau a primarieihttp://primaria-coltau.ro/, de asemenea, eventualelesolicitari de clarificarisiraspunsurileaferentevor fi postate la aceeasiadresa.

Informatiisuplimentare se pot obţine de la nr de telefon:0262.289.289 sau accesând linkurile de mai jos

documentatie de atribuire hrana

Formulare

Contract de servicii de catering

 

START înscriere grup tintă – Proiet POCU ,, Incluziune Socială prin Intervenții Integrate Inovativ si Eficient ,,

Pentru informatii suplimentare accesati linkul de mai jos . Cu stima , Danciela Popa – Manager proiect

KMBT_195_00577